Vedtægter for Kunstmuseet Brundlund Slot

1. Museets navn og ejerforhold.

1.1. Museets navn: Kunstmuseet Brundlund Slot.

1.2. Kunstmuseet ejes og drives af Aabenraa Kommune.

1.3. Kunstmuseet er et statsanerkendt kunstmuseum.

2. Kunstmuseets lokaler og adresse.

2.1. Kunstmuseet har til huse på Brundlund Slot, der ejes af Aabenraa Kommune. Slottet er stillet til rådighed for museet. Kunstmuseets magasin er nyindrettet i et lokale på Ældrecentret Møllemærsk i Aabenraa.

2.2. Kunstmuseets adresse er: Brundlund Slot 1, 6200 Aabenraa.

3. Kunstmuseets formål og ansvarsområde.

3.1. Kunstmuseet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling indenfor sit ansvarsområde virke for en dokumentation og sikring af billedkunstnerisk kulturarv og belyse tilstande og forandringer indenfor kunsthistorien. Kunstmuseets overordnede formål er at få skabt et grundlag for at gøre kunst til en integreret del af borgernes hverdag. Hensigten er derfor at arbejde med en udadvendt museumspolitik, der inddrager kulturelle foreninger og interessegrupper dels fra kommunen og dels fra andre institutioner. Formidling af kunstneriske udtryk og strømninger i kunstlivet skal være et bærende element i museets aktiviteter, hvor såvel undervisning, omvisning og lign. skal være en integreret del af museets målsætning.

3.2. Kunstmuseet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskning samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel kunstmuseets egen forskning som anden forskning baseret på samlingerne.

3.3. Kunstmuseets ansvarsområde er nyere dansk kunst med særligt henblik på den sønderjyske.

3.4. Kunstmuseet skal opbevare samlingerne under betryggende forhold og foretage den nødvendige konservering.

4. Kunstmuseets samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder.

4.1. Kunstmuseet er en del af museumsvæsenet i Sønderjyllands Amt og hermed en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelse til samarbejde og gensidig bistand.

4.2. Kunstmuseet er medlem af Museumsrådet for Sønderjyllands Amt og deltager aktivt i det regionale samarbejde, både i Museumsrådet og de hertil associerede museer.

4.3. Kunstmuseet samarbejder med andre museer indenfor fælles arbejdsområder.

4.4. Kunstmuseet indberetter løbende sin indsamling til det centrale register over kunstværker: Kunst Indeks Danmark (KID).

4.5. Kunstmuseet følger de fælles standarder, der er indenfor museumsvirksomhed efter nærmere retningslinier fra Statens Museumsnævn.

5. Kunstmuseets bestyrelse og sammensætning.

5.1. Kunstmuseets bestyrelse består af 7 medlemmer, der godkendes af Aabenraa Byråd således:

2 medlemmer udpeges af Byrådet, hvoraf mindst 1 er fra det stående udvalg.

2 medlemmer udpeges af Aabenraa Kunst- og Musikforenings bestyrelse.

1 medlem udpeges af Kultursamvirket.

1 medlem udpeges af Aabenraa Handelstandsforening.

1 medlem udpeges af Bund Deutscher Nordschleswiger.

5.2. Bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen, svarende til den kommunale valgperiode. Genvalg kan finde sted. Dog vælges den første bestyrelse for perioden frem til 31. december 1997.

5.3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

5.4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

5.5. Der afholdes mindst fire bestyrelsesmøder årligt.

5.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

5.7. Bestyrelsen er ansvarlig for kunstmuseets drift.

5.8. Museets virksomhed er underlagt gældende museumslov og tilhørende ministerielle bekendtgørelse.

6. Kunstmuseets ledelse og personale.

6.1. Til at forestå kunstmuseets opbygning og daglige drift ansættes en heltidsbeskæftiget leder. Aabenraa Byråd ansætter lederen efter indstilling fra kunstmuseets bestyrelse.

Kunstmuseet skal have et personale, der i omfang og sammensætning står i et rimeligt forhold til museets størrelse, økonomi, ansvarsområde og arbejdsplan.

Det påhviler bestyrelsen at holde Statens Museumsnævn underrettet til enhver tid om, hvem der varetager den daglige ledelse af kunstmuseet.

Kunstmuseets personale skal have lejlighed til at efter- og videreuddanne sig, f.eks. ved deltagelse i de af museumsorganisationerne og af Statens Museumsnævn afholdte møder og kurser.

6.2. Lederen skal have en universitetsuddannelse eller tilsvarende uddannelse i kunsthistorie.

6.3. Lederen har, inden for den af bestyrelsen godkendte arbejdsplan med tilhørende budget, det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for kunstmuseets samlede virksomhed.

6.4. Lederen deltager i alle bestyrelsesmøder uden stemmeret og fungerer som sekretær.

6.5. Lederen ansætter det øvrige personale inden for rammerne af de godkendte budgetter og arbejdsplaner.

7. Kunstmuseets budget og arbejdsplan.

7.1. Kunstmuseets regnskabsår følger kalenderåret.

7.2. Museumslederen udarbejder et driftsbudget for det kommende år. Budgettet med tilhørende arbejdsplan behandles af bestyrelsen inden udløbet af maj måned. Budgettet sendes til kommunen inden den 1. juni.

7.3. Det første år af en ny valgperiode udarbejder museets leder forslag til arbejdsplan efter retningslinier fastsat af Statens Museumsnævn. Arbejdsplanen skal behandles (godkendes) af museets bestyrelse og tilsendes Aabenraa Byråd.
Den godkendte arbejdsplan skal sendes til Amtsmuseumsrådet inden den af rådet fastsatte frist og senest den 15. dec. til Statens Museumsnævn.

7.4. Kunstmuseet kan overføre 10% af det samlede bruttobudget til det efterfølgende finansår. Overførsel sker til særlig konto.
Ved overførsel til det efterfølgende finansår skal kunstmuseet senest 1. november i regnskabsåret fremsende en indberetning til Undervisnings- og Kulturudvalget med angivelse af beløbstørelse, dog således at det er det faktiske mindre-forbrug, der overføres på indtil 10% af bruttobudgettet.
Planlagt opsparing ud over ovenstående kan alene finde sted efter aftale med Undervisnings- og Kulturudvalget/Byrådet.

7.5. Selvstændig låneoptagelse må ikke forekomme.

8. Kunstmuseets regnskab og beretning.

8.1. Kunstmuseets regnskab føres i overensstemmelse med den af Statens Museumsnævn udarbejdede vejledende kontoplan.

8.2. Det endelige regnskab skal være påtegnet af museets leder, den samlede bestyrelse samt museets revisor. Regnskabet skal forelægges og underskrives senest ved udgangen af april måned og fremsendes til revisors påtegning umiddelbart derefter.

8.3. Det endelige regnskab revideres af den til enhver tid af byrådet ansatte revision.

8.4. Kunstmuseets leder er overfor bestyrelsen ansvarlig for forvaltningen af museets indtægter og udgifter.

8.5. Inden for det af bestyrelsen godkendte budget har museets leder dispositionsret.

8.6. Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltning af Kunstmuseets formue. Væsentlig nedbringelse af museets formue kan kun ske med tilslutning fra museets hovedtilskudsgiver.

8.7. Ejer kunstmuseet fast ejendom, skal der tinglyses deklaration om at ejendommen ikke kan pantsættes eller sælges uden accept af Aabenraa Kommune.

9. Udskillelse, kassation og sikring.

9.1. Kunstmuseet må ikke udskille genstande fra samlingerne til andre end statslige og statsstøttede museer (jf. bekendtgørelsens § 5).

9.2. Deponering til andre end de i stk. 9.1. nævnte kan kun ske efter forelæggelse for Statens Museumsnævn.

9.3. Kassation kan kun ske efter godkendelse fra Statens Museumsnævn.

9.4. Genstande eller samlinger, der er behæftede med klausuler, må ikke modtages uden forelæggelse for Statens Museumsnævn.

9.5. Kunstmuseet skal træffe nødvendige foranstaltninger mod brand, tyveri, hærværk og oversvømmelse.

9.6. Kunstmuseets samlinger skal være forsikret mod skader som følge af brand, tyveri, hærværk, oversvømmelse m.v.

9.7. Skade på og tyveri fra samlingerne skal indberettes til Statens Museumsnævn.

10. Åbningstider og adgangsvilkår.

10.1. Kunstmuseet skal have åbent på bestemte forud bekendtgjorte åbningstider.

10.2. Kunstmuseets samlinger, registre, magasinerede genstande, bibliotek m.v. er offentlig tilgængelig efter forudgående aftale. Adgangen begrænses alene af gældende offentlighedsregler for arkiver m.v.

10.3. Bestyrelsen fastsætter regler for adgangsvilkår indenfor museumslovens rammer.

11. Vedtægtsændringer.

11.1. Disse vedtægter samt vedtægtsændringer skal tiltrædes af 2/3 af bestyrelsens medlemmer og godkendes af Aabenraa Kommune. De dele af vedtægterne, der vedrører ansvarsområdet skal forinden godkendelse sendes til udtalelse i Statens Museumsnævn.

12. Ophør.

12.1. Ophør skal tiltrædes af 2/3 af bestyrelsen ved to på hinanden følgende bestyrelsesmøder og godkendes af Aabenraa Kommune.

12.2. Hvis Aabenraa Kommune ikke agter at videreføre kunstmuseet bestemmer Kulturministeriet, hvad der skal ske med kunstmuseets samlinger.